فایل صوتی_شب دوم فاطمیه 96/11/11

بیت الحسن(ع)فریدونکنار سخنرانان:دکتر ایزدی و سید حسن بزرگی مداحان:کربلایی جبار بذری و حاج اصغر سیفی پیش سخنرانی تاریخ:سید حسن بزرگی… mp3 http://s9.picofile.com/d/8318486276/5b01dc1e-85d6-49fd-92ec-4c17aa344499/tarikh_bozorgi_1.mp3 سخنرانی:دکتر ایزدی… mp3 http://s8.picofile.com/d/8318485968/76399660-48a1-4678-8b06-33ed6a6054ab/sokhanrani_2.mp3 روضه:برادر سیفی… mp3 http://s8.picofile.com/d/8318484134/3eacbe57-bbd6-4f87-926d-664f91acb33b/roze_seifi_3.mp3 روضه:برادر بذری… mp3 http://s9.picofile.com/d/8318483342/9385d518-cc83-4e30-a8af-03ac1e7b17af/roze_bazri_4.mp3 زمینه(بذری):فاطمه،نرو زهرا غریبه حیدر… mp3 http://s9.picofile.com/d/8318487318/5b5ae2f0-fcc5-4af2-8176-1132ab896786/zamine_bazri_5.mp3 واحدسنگین(بذری):وااای،خدا یارمو ازم گرفتن…mp3 http://s8.picofile.com/d/8318486842/24bad5f2-769a-4941-abfc-31d15f0fe844/vahed_bazri_6.mp3 واحد(بذری):هرچه کردم سپر درد و بلایش گردم…mp3 http://s9.picofile.com/d/8318487050/a7881c15-a37e-424f-810b-bb5f9895159e/vahed_bazri_7.mp3 واحد تند(بذری):این … ادامه خواندن فایل صوتی_شب دوم فاطمیه 96/11/11