فایل صوتی_شب دوم فاطمیه دوم 96/11/30

بیت الحسن(ع)فریدونکنار

سخنرانان: حجت السلام قلی یان و سید حسن بزرگی

مداحان:حاج اصغر بذری و حاج ابوالقاسم سیفی

پیش سخنرانی:سید حسن بزرگی … دانلود

سخنرانی:حجت السلام قلی یان… دانلود

روضه:برادر بذری… دانلود

زمینه(بذری):جوان ننه قدکمان ننه… دانلود

زمینه(سیفی):علی تنها مونده میون بی خبرا…دانلود

شور(سیفی):داره میسوزه تو آتیش ناموس خدا…دانلود

شور(سیفی):از بچگی ی جمله ای با ماست…دانلود